Hírek


2015. szeptember 4.

Átadták a 445-ös főút Kecskemétet észak felől elkerülő szakaszát

Átadták a 445-ös főút Kecskemétet észak felől elkerülő szakaszát hétfőn, sőt az elkövetkező években minden nagyváros bekapcsolódhat a gyorsforgalmi úthálózat vérkeringésébe.


A kor­mány az el­kö­vet­ke­ző évek­ben min­den nagy­vá­rost be­kap­csol a gyors­for­gal­mi út­há­ló­zat vér­ke­rin­gé­sé­be, az eh­hez szük­sé­ges for­rá­sok ren­del­ke­zés­re áll­nak és a dön­té­sek meg­szü­let­tek - je­len­tet­te ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gaz­da­ság­dip­lo­má­ci­á­ért fe­le­lős ál­lam­tit­ká­ra a 445-ös fő­út Kecskemétet észak fe­lől el­ke­rü­lő sza­ka­szá­nak hét­fői át­adá­sán.

Az érin­tett tér­sé­gek inf­ra­struk­tú­rá­já­nak fej­lesz­té­sé­vel az or­szág ke­le­ti, dé­li és észa­ki nagy­vá­ro­sai szá­má­ra is le­he­tő­sé­get kí­ván te­rem­te­ni a kor­mány olyan nagy mun­ka­hely­te­rem­tő be­ru­há­zá­sok le­te­le­pí­té­sé­re, ami­lye­nek ed­dig zö­mé­ben Nyugat-Magyarországon va­ló­sul­tak meg - tet­te hoz­zá.

Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium köz­le­ke­dés­po­li­ti­ká­ért fe­le­lős ál­lam­tit­ká­ra ar­ról be­szélt, hogy Kecskemét és tér­sé­ge úgy fej­lő­dik, ahogy az or­szág sok más te­rü­le­te sze­ret­ne. Ebben a fej­lő­dés­ben meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pe van a köz­le­ke­dé­si inf­ra­struk­tú­ra kor­sze­rű­sí­té­sé­nek, meg­újí­tá­sá­nak. Felhívta a fi­gyel­met ar­ra is, hogy az uni­ós tá­mo­ga­tá­sok mel­lé "bő­sé­ge­sen ten­ni kell ma­gyar adó­fo­rin­to­kat" ah­hoz, hogy ez a mun­ka meg­fe­le­lő ütem­ben ha­lad­jon. A ha­zai pénz eb­ből ed­dig el­ér­te a 750 mil­li­árd fo­rin­tot, és 2020-ig vár­ha­tó­an meg­ha­lad­ja majd az 1000 mil­li­ár­dot - hang­sú­lyoz­ta. Emlékeztetett: az el­múlt öt év­ben 40 he­lyen, össze­sen 250 ki­lo­mé­te­ren épült el­ke­rü­lő út és to­váb­bi­ak át­adá­sa vár­ha­tó az év hát­ra­lé­vő hó­nap­ja­i­ban. Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét fi­de­szes pol­gár­mes­te­re kö­szön­tő­jé­ben ki­emel­te: a vá­ros el­múlt 30 éves "alá­za­tos és szor­gal­mas mun­ká­já­val, il­let­ve az el­múlt 8 év­ben meg­va­ló­sult len­dü­le­tes gaz­da­ság­fej­lesz­té­sé­vel" meg­dol­go­zott az el­ke­rü­lő út le­he­tő­sé­gé­ért, amely nem­csak a vá­ros, de a tér­ség éle­té­ben is je­len­tős elő­re­lé­pés.

Rámutatott: Kecskemét út­há­ló­za­tát még 60 ez­res lé­lek­szám­ra ter­vez­ték és épí­tet­ték, mi­köz­ben ma több mint 112 ez­ren él­nek itt és kö­zel 300 ezer em­ber ve­szi na­pon­ta igény­be a vá­ros szol­gál­ta­tá­sa­it. Az el­ke­rü­lő út na­pi 18 ezer jár­mű ter­he­lé­sé­től sza­ba­dít­ja meg a te­le­pü­lést.

Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. (NIF) kom­mu­ni­ká­ci­ós igaz­ga­tó­ja el­mond­ta: a 10,3 ki­lo­mé­ter hosszú új, két­sá­vos út­sza­kasz ki­vi­te­le­zé­se 13,5 mil­li­árd fo­rint­ba ke­rült és mint­egy 10 ki­lo­mé­ter­rel rö­vi­dí­ti le, és 10-15 perc­cel gyor­sít­ja a fő­vá­ros és Békéscsaba, il­let­ve a 44-es szá­mú fő­út el­éré­sét. A be­ru­há­zás ré­sze­ként hat híd épült, két kü­lön szin­tű és két szint­be­li ke­resz­te­ző­dést, va­la­mint há­rom kör­for­gal­mat is ki­ala­kí­tot­tak.